לדף הבא הבא
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה א

מי רביעית נותנין לידים, לאחד אף לשנים. מחצית לג, לשלשה או לארבעה. מלג, לחמשה ולעשרה ולמאה. רבי יוסי אומר, ובלבד שלא יפחות לאחרון שבהם מרביעית. מוסיפין על השניים, ואין מוסיפין על הראשונים:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ב

בכל הכלים נותנין לידים, אפלו בכלי גללים, בכלי אבנים, בכלי אדמה. אין נותנין לידים, לא בדפנות הכלים, ולא בשולי המחץ, ולא במגופת החבית. ולא יתן לחברו בחפניו, מפני שאין ממלאין ואין מקדשין ואין מזין מי חטאת ואין נותנים לידים אלא בכלי. ואין מצילין בצמיד פתיל אלא כלים, שאין מצילין מיד כלי חרש אלא כלים:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ג

המים שנפסלו משתית הבהמה, בכלים, פסולים. ובקרקעות, כשרים. נפל לתוכן דיו, קומוס, וקנקנתום ונשתנו מראיהן, פסולין. עשה בהן מלאכה או ששרה בהן פתו, פסולין. שמעון התימני אומר, אפלו נתכון לשרות בזה ונפל לשני, כשרים:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ד

הדיח בהם את הכלים או שמחה בהם את המדות, פסולים. הדיח בהם כלים מודחים או חדשים, כשרים. רבי יוסי פוסל בחדשים:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ה

המים שהנחתום מטביל בהם את הגלסקין, פסולים. וכשהוא מדיח את ידיו בהן, כשרים. הכל כשרים לתן לידים, אפלו חרש שוטה וקטן. מניח חבית בין ברכיו ונוטל. מטה חבית על צדה ונוטל. והקוף נוטל לידים. רבי יוסי פוסל בשני אלו: