הקודם לדף הקודם לדף הבא הבא
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה א

נטל לידו אחת משטיפה אחת, ידו טהורה. לשתי ידיו משטיפה אחת, רבי מאיר מטמא, עד שיטול מרביעית. נפל ככר של תרומה, טהור. רבי יוסי מטמא:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ב

נטל את הראשונים למקום אחד, ואת השניים למקום אחר, ונפל ככר של תרומה, על הראשונים, טמא. ועל השניים, טהור. נטל את הראשונים ואת השניים למקום אחד, ונפל ככר של תרומה, טמא. נטל את הראשונים ונמצא על ידיו קיסם או צרור, ידיו טמאות, שאין המים האחרונים מטהרים אלא המים שעל גבי היד. רבן שמעון בן גמליאל אומר, כל שהוא מברית המים, טהור:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ג

הידים מטמאות ומטהרות עד הפרק. כיצד, נטל את הראשונים עד הפרק, ואת השניים חוץ לפרק, וחזרו ליד, טהורה. נטל את הראשונים ואת השניים חוץ לפרק. וחזרו ליד, טמאה. נטל את הראשונים לידו אחת ונמלך ונטל את השניים לשתי ידיו, טמאות. נטל את הראשונים לשתי ידיו ונמלך ונטל את השניים לידו אחת, ידו טהורה. נטל לידו אחת ושפשפה בחברתה, טמאה. בראשו או בכתל, טהורה. נוטלין ארבעה וחמשה זה בצד זה או זה על גבי זה, ובלבד שירפו שיבואו בהם המים:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ד

ספק נעשה בהם מלאכה ספק לא נעשה בהם מלאכה, ספק יש בהם כשעור ספק שאין בהם כשעור, ספק טמאים ספק טהורין, ספקן טהור, מפני שאמרו, ספק הידים לטמא ולטמא ולטהר, טהור. רבי יוסי אומר, לטהר, טמא. כיצד, היו ידיו טהורות ולפניו שני ככרים טמאים, ספק נגע ספק לא נגע, היו ידיו טמאות ולפניו שני ככרים טהורים, ספק נגע ספק לא נגע, היו ידיו אחת טמאה ואחת טהורה ולפניו שני ככרים טהורים, נגע באחד מהם, ספק בטמאה נגע ספק בטהורה נגע, היו ידיו טהורות ולפניו שני ככרים אחד טמא ואחד טהור, נגע באחד מהן, ספק בטמא נגע ספק בטהור נגע, היו ידיו אחת טמאה ואחת טהורה ולפניו שני ככרים אחד טמא ואחד טהור, נגע בשתיהן, ספק טמאה בטמא וטהורה בטהור, או טהורה בטמא וטמאה בטהור, הידים כמו שהיו והככרים כמות שהיו: