הצג מפרשים הצג מפרשים

דף ב עמוד א

מתני' האשה נקנית בשלש דרכים וקונה את עצמה בשתי דרכים נקנית בכסף בשטר ובביאה בכסף בית שמאי אומרים בדינר ובשוה דינר ובית הלל אומרים בפרוטה ובשוה פרוטה וכמה היא פרוטה אחד משמנה באיסר האיטלקי וקונה את עצמה בגט ובמיתת הבעל היבמה נקנית בביאה וקונה את עצמה בחליצה ובמיתת היבם: גמ' האשה נקנית מאי שנא הכא דתני האשה נקנית ומ"ש התם דתני האיש מקדש משום דקא בעי למיתני כסף וכסף מנ"ל גמר קיחה קיחה משדה עפרון כתיב הכא {דברים כב-יג} כי יקח איש אשה וכתיב התם {בראשית כג-יג} נתתי כסף השדה קח ממני וקיחה איקרי קנין דכתיב {בראשית מט-ל} השדה אשר קנה אברהם