הצג מפרשים הצג מפרשים

הקדמה

ספר נשים והוא ספר רביעי הלכותיו חמש. וזהו סדורן. הלכות אישות. הלכות גירושין. הלכות יבום וחליצה. הלכות נערה בתולה. הלכות סוטה, והמצות הנכללים בהם מפורשים בשמותם במקומותם: יש בכללן ארבע, מצות. שתי מצות עשה. ושתי מצות לא תעשה. וזה הוא פרטן: א) לישא אשה בכתובה וקידושין. ב) שלא תבעל אשה בלא כתובה ובלא קידושין. ג) שלא ימנע שאר כסות ועונה. ד) לפרות ולרבות ממנה: וביאור מצות אלו בפרקים אלו: