הבא
פרשנות

הקדמה

ספר נשים והוא ספר רביעי הלכותיו חמש. וזהו סדורן. הלכות אישות. הלכות גירושין. הלכות יבום וחליצה. הלכות נערה בתולה. הלכות סוטה, והמצות הנכללים בהם מפורשים בשמותם במקומותם: יש בכללן ארבע, מצות. שתי מצות עשה. ושתי מצות לא תעשה. וזה הוא פרטן: א) לישא אשה בכתובה וקידושין. ב) שלא תבעל אשה בלא כתובה ובלא קידושין. ג) שלא ימנע שאר כסות ועונה. ד) לפרות ולרבות ממנה: וביאור מצות אלו בפרקים אלו: