הבא
פרשנות

הקדמה

ספר קדושה והוא ספר חמישי - הלכותיו שלש. וזה הוא סדורן. הלכות איסורי ביאה. הלכות מאכלות אסורות. הלכות שחיטה: והמצות הנכללים בהם מפורשים בשמותם במקומותם: