הצג מפרשים הצג מפרשים

הקדמה

יש בכללן שבע ושלשים מצות. מצוה אחת עשה. ושלשים ושש מצות לא תעשה. וזה הוא פרטן: א) שלא לבוא על האם ב) שלא לבוא על אשת אב ג) שלא לבעול אחות ד) שלא לבעול בת אשת אב ה) שלא לבעול בת הבן ו) שלא לבעול הבת ז) שלא לבעול בת הבת ח) שלא לישא אשה ובתה ט) שלא לישא אשה ובת בנה י) שלא לישא אשה ובת בתה יא) שלא לבעול אחות אב יב) שלא לבעול אחות אם יג) שלא לבעול אשת אחי האב יד) שלא לבעול אשת הבן טו) שלא לבעול אשת אח טז) שלא לבעול אחות אשתו יז) שלא לשכב עם בהמה יח) שלא תביא אשה בהמה עליה יט) שלא לשכב עם זכר כ) שלא לגלות ערות אב כא) שלא לגלות ערות אחי אב כב) שלא לבעול אשת איש כג) שלא לבעול נדה כד) שלא להתחתן בעכו"ם כה) שלא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם כו) שלא להרחיק דור שלישי מצרי מלבוא בקהל כז) שלא להרחיק דור שלישי אדומי מלבוא בקהל כח) שלא יבוא ממזר בקהל כט) שלא יבוא סריס בקהל ל) שלא לסרס זכר אפילו בהמה חיה ועוף לא) שלא ישא כהן גדול אלמנה לב) שלא יבעול כהן גדול אלמנה אפילו בלא נישואין לג) שישא כהן גדול בתולה בנערותיה לד) שלא ישא כהן גדול גרושה לה) שלא ישא זונה לו) שלא ישא חללה לז) שלא יקרב אדם לאחת מכל העריות ואף על פי שלא בעל: וביאור מצות אלו בפרקים אלו: