לדף הבא הבא
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה א

חמשה, לא יתרומו, ואם תרמו, אין תרומתן תרומה. החרש, והשוטה, והקטן, והתורם את שאינו שלו. נכרי שתרם את של ישראל, אפלו ברשות, אין תרומתו תרומה:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ב

חרש המדבר ואינו שומע, לא יתרום. ואם תרם, תרומתו תרומה. חרש שדברו בו חכמים בכל מקום, שאינו לא שומע ולא מדבר:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ג

קטן שלא הביא שתי שערות, רבי יהודה אומר, תרומתו תרומה. רבי יוסי אומר, אם עד שלא בא לעונת נדרים, אין תרומתו תרומה. משבא לעונת נדרים, תרומתו תרומה:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ד

אין תורמין זיתים על השמן, ולא ענבים על היין. ואם תרמו, בית שמאי אומרים, תרומת עצמן בהם. ובית הלל אומרים, אין תרומתן תרומה:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ה

אין תורמין מן הלקט, ומן השכחה, ומן הפאה, ומן ההפקר, ולא ממעשר ראשון שנטלה תרומתו, ולא ממעשר שני והקדש שנפדו, ולא מן החיוב על הפטור, ולא מן הפטור על החיוב, ולא מן התלוש על המחבר, ולא מן המחבר על התלוש, ולא מן החדש על הישן, ולא מן הישן על החדש, ולא מפרות הארץ על פרות חוצה לארץ, ולא מפרות חוצה לארץ על פרות הארץ. ואם תרמו, אין תרומתן תרומה:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ו

חמשה לא יתרומו, ואם תרמו, תרומתן תרומה. האלם, והשכור, והערום, והסומא, ובעל קרי. לא יתרומו, ואם תרמו, תרומתן תרומה:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ז

אין תורמין, לא במדה, ולא במשקל, ולא במנין. אבל תורם הוא את המדוד ואת השקול ואת המנוי. אין תורמין בסל ובקפה שהם של מדה, אבל תורם הוא בהן חצין ושלישן. לא יתרום בסאה חציה, שחציה מדה:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ח

אין תורמין שמן על זיתים הנכתשין, ולא יין על ענבים הנדרכות. ואם תרם, תרומתו תרומה, ויחזור ויתרום. הראשונה מדמעת בפני עצמה. וחיבין עליה חמש, אבל לא שניה:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ט

ותורמין שמן על זיתים הנכבשין, ויין על ענבים לעשותם צמוקים. הרי שתרם שמן על זיתים לאכילה, וזיתים על זיתים לאכילה, ויין על ענבים לאכילה, וענבים על ענבים לאכילה, ונמלך לדרכן, אינו צריך לתרום:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה י

אין תורמין מדבר שנגמרה מלאכתו על דבר שלא נגמרה מלאכתו, ולא מדבר שלא נגמרה מלאכתו על דבר שנגמרה מלאכתו, ולא מדבר שלא נגמרה מלאכתו על דבר שלא נגמרה מלאכתו. ואם תרמו, תרומתן תרומה: