הקודם לדף הקודם לדף הבא הבא
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה א

מעשר שני, נתן לאכילה ולשתיה ולסיכה, ולאכול דבר שדרכו לאכול, לסוך דבר שדרכו לסוך. לא יסוך יין וחמץ, אבל סך הוא את השמן. אין מפטמין שמן של מעשר שני, ואין לוקחין בדמי מעשר שני שמן מפטם, אבל מפטם הוא את היין. נפל לתוכו דבש ותבלין והשביחו, השבח לפי חשבון. דגים שנתבשלו עם הקפלוטות של מעשר שני והשביחו, השבח לפי חשבון. עסה של מעשר שני שאפאה והשביחה, השבח לשני. זה הכלל, כל ששבחו נכר, השבח לפי החשבון. וכל שאין שבחו נכר, השבח לשני:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ב

רבי שמעון אומר, אין סכין שמן של מעשר שני בירושלים. וחכמים מתירין. אמרו לו לרבי שמעון, אם הקל בתרומה חמורה, לא נקל במעשר שני הקל. אמר להם, מה, לא אם הקל בתרומה החמורה מקום שהקל בכרשינים ובתלתן, נקל במעשר שני הקל מקום שלא הקל בכרשינים ובתלתן:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ג

תלתן של מעשר שני, תאכל צמחונים. ושל תרומה, בית שמאי אומרים, כל מעשיה בטהרה, חוץ מחפיפתה. ובית הלל אומרים, כל מעשיה בטמאה, חוץ משריתה:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ד

כרשיני מעשר שני, יאכלו צמחונים, ונכנסין לירושלים ויוצאין. נטמאו, רבי טרפון אומר, יתחלקו לעסות, וחכמים אומרים, יפדו. ושל תרומה, בית שמאי אומרים, שורין ושפין בטהרה, ומאכילין בטמאה. ובית הלל אומרים שורין בטהרה, ושפין ומאכילין בטמאה. שמאי אומר, יאכלו צריד. רבי עקיבא אומר, כל מעשיהן בטמאה:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ה

מעות חלין ומעות מעשר שני שנתפזרו, מה שלקט, לקט למעשר שני עד שישלים, והשאר חלין. אם בלל וחפן, לפי חשבון. זה הכלל, המתלקטים, למעשר שני. והנבללים, לפי חשבון:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ו

סלע של מעשר שני ושל חלין שנתערבו, מביא בסלע מעות ואומר, סלע של מעשר שני, בכל מקום שהיא, מחללת על המעות האלו, ובורר את היפה שבהן, ומחללן עליה, מפני שאמרו, מחללין כסף על נחשת מדחק, ולא שיתקים כן, אלא חוזר ומחללם על הכסף:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ז

בית שמאי אומרים, לא יעשה אדם את סלעיו דינרי זהב, ובית הלל מתירין. אמר רבי עקיבא, אני עשיתי לרבן גמליאל ולרבי יהושע את כספן דינרי זהב:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ח

הפורט סלע ממעות מעשר שני, בית שמאי אומרים, כל הסלע מעות. ובית הלל אומרים, שקל כסף ושקל מעות. רבי מאיר אומר, אין מחללין כסף ופרות על הכסף, וחכמים מתירים:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ט

הפורט סלע של מעשר שני בירושלים, בית שמאי אומרים, כל הסלע מעות. ובית הלל אומרים, שקל כסף ושקל מעות. הדנין לפני חכמים אומרים, בשלשה דינרין כסף ודינר מעות. רבי עקיבא אומר, שלשה דינרין כסף, ורביעית מעות. רבי טרפון אומר, ארבעה אספרי כסף. שמאי אומר, יניחנה בחנות ויאכל כנגדה:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה י

מי שהיו מקצת בניו טמאין ומקצתן טהורים, מניח את הסלע ואומר, מה שהטהורים שותים, סלע זו מחללת עליו, נמצאו טהורין וטמאין שותין מכד אחד: