הקודם לדף הקודם לדף הבא הבא
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה א

פרות חוצה לארץ שנכנסו לארץ, חיבים בחלה. יצאו מכאן לשם, רבי אליעזר מחיב, ורבי. עקיבא פוטר:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ב

עפר חוצה לארץ שבא בספינה לארץ, חיב במעשרות ובשביעית. אמר רבי יהודה, אימתי, בזמן שהספינה גוששת. עסה שנלושה במי פרות, חיבת בחלה, ונאכלת בידים מסואבות:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ג

האשה יושבת וקוצה חלתה ערמה, מפני שהיא יכולה לכסות עצמה, אבל לא האיש. מי שאינו יכול לעשות עסתו בטהרה, יעשנה קבין, ואל יעשנה בטמאה. ורבי עקיבא אומר, יעשנה בטמאה ואל יעשנה קבים, שכשם שהוא קורא לטהורה, כך הוא קורא לטמאה, לזו קורא חלה בשם ולזו קורא חלה בשם, אבל קבים אין להם חלק בשם:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ד

העושה עסתו קבים ונגעו זה בזה, פטורים מן החלה עד שישוכו. רבי אליעזר אומר, אף הרודה ונותן לסל, הסל מצרפן לחלה:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ה

המפריש חלתו קמח, אינה חלה, וגזל ביד כהן, העסה עצמה, חיבת בחלה, והקמח, אם יש בו כשעור, חיבת בחלה, ואסורה לזרים, דברי רבי יהושע. אמרו לו, מעשה וקפשה זקן זר. אמר להם, אף הוא קלקל לעצמו ותקן לאחרים:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ו

חמשת רבעים קמח, חיבים בחלה. הם ושאורן וסבן ומרסנן חמשת רבעים, חיבין. נטל מרסנן מתוכן וחזר לתוכן, הרי אלו פטורין:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ז

שעור החלה, אחד מעשרים וארבעה. העושה עסה לעצמו, והעושה למשתה בנו, אחד מעשרים וארבעה. נחתום שהוא עושה למכור בשוק, וכן האשה שהיא עושה למכור בשוק אחד מארבעים ושמונה. נטמאת עסתה שוגגת או אנוסה, אחד מארבעים ושמונה. נטמאת מזידה, אחד מעשרים וארבעה, כדי שלא יהא חוטא נשכר:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ח

רבי אליעזר אומר, נטלת מן הטהור על הטמא. כיצד, עסה טהורה ועסה טמאה, נוטל כדי חלה מעסה שלא הורמה חלתה ונותן פחות מכביצה באמצע, כדי שיטול מן המקף. וחכמים אוסרין: