לדף הבא הבא
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה א

יש מביאין בכורים וקורין, מביאין ולא קורין, ויש שאינן מביאין. אלו שאינן מביאין, הנוטע לתוך שלו והבריך לתוך של יחיד או של רבים, וכן המבריך מתוך של יחיד או מתוך של רבים לתוך שלו. הנוטע לתוך שלו והבריך לתוך שלו, ודרך היחיד ודרך הרבים באמצע, הרי זה אינו מביא. רבי יהודה אומר, כזה מביא:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ב

מאיזה טעם אינו מביא, משום שנאמר (שמות כג) ראשית בכורי אדמתך, עד שיהו כל הגדולין מאדמתך. האריסין והחכורות והסקריקון והגזלן, אין מביאין מאותו הטעם, משום שנאמר, ראשית בכורי אדמתך:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ג

אין מביאין בכורים חוץ משבעת המינים. לא מתמרים שבהרים, ולא מפרות שבעמקים, ולא מזיתי שמן שאינם מן המבחר. אין מביאין בכורים קדם לעצרת. אנשי הר צבועים הביאו בכוריהם קדם לעצרת, ולא קבלו מהם, מפני הכתוב שבתורה (שמות כג) וחג הקציר בכורי מעשיך אשר תזרע בשדה:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ד

אלו מביאין ולא קורין, הגר מביא ואינו קורא, שאינו יכול לומר אשר נשבע ה' לאבותינו לתת לנו. ואם היתה אמו מישראל, מביא וקורא. וכשהוא מתפלל בינו לבין עצמו, אומר, אלהי אבות ישראל. וכשהוא בבית הכנסת, אומר אלהי אבותיכם. ואם היתה אמו מישראל, אומר אלהי אבותינו:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ה

רבי אליעזר בן יעקב אומר, אשה בת גרים לא תנשא לכהנה, עד שתהא אמה מישראל. אחד גרים ואחד עבדים משחררים ואפלו עד עשרה דורות, עד שתהא אמן מישראל. האפוטרופוס והשליח והעבד והאשה וטומטום ואנדרוגינוס, מביאין ולא קורין, שאינן יכולין לומר אשר נתתה לי ה':
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ו

הקונה שני אילנות בתוך של חברו, מביא ואינו קורא. רבי מאיר אומר, מביא וקורא. יבש המעין, נקצץ האילן, מביא ואינו קורא. רבי יהודה אומר, מביא וקורא. מעצרת ועד החג, מביא וקורא. מן החג ועד חנכה, מביא ואינו קורא. רבי יהודה בן בתרא אומר, מביא וקורא:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ז

הפריש בכוריו ומכר שדהו, מביא ואינו קורא. והשני, מאותו המין אינו מביא. ממין אחר, מביא וקורא. רבי יהודה אומר, אף מאותו המין מביא וקורא:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ח

הפריש בכוריו, נבזזו, נמקו, נגנבו, אבדו, או שנטמאו, מביא אחרים תחתיהם ואינו קורא. והשניים אינם חיבים עליהם חמש. נטמאו בעזרה, נופץ ואינו קורא:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ט

ומנין שהוא חיב באחריותן עד שיביא להר הבית, שנאמר (שמות כג) ראשית בכורי אדמתך תביא בית יי אלהיך, מלמד שחיב באחריותם עד שיביא להר הבית. הרי שהביא ממין אחד וקרא, וחזר והביא ממין אחר, אינו קורא:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה י

ואלו מביאין וקורין, מן העצרת ועד החג, משבעת המינים, מפרות שבהרים, מתמרות שבעמקים, ומזיתי שמן, מעבר הירדן. רבי יוסי הגלילי אומר, אין מביאין בכורים מעבר הירדן, שאינה ארץ זבת חלב ודבש:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה יא

הקונה שלשה אילנות בתוך של חברו, מביא וקורא. רבי מאיר אומר, אפלו שנים. קנה אילן וקרקעו, מביא וקורא. רבי יהודה אומר, אף בעלי אריסות וחכורות מביאין וקורין: