הקודם לדף הקודם לדף הבא הבא
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה א

אין דורשין בעריות בשלשה. ולא במעשה בראשית. בשנים. ולא במרכבה ביחיד, אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו. כל המסתכל בארבעה דברים, ראוי לו כאלו לא בא לעולם, מה למעלה, מה למטה, מה לפנים, ומה לאחור. וכל שלא חס על כבוד קונו, ראוי לו שלא בא לעולם:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ב

יוסי בן יועזר אומר שלא לסמוך, יוסי בן יוחנן אומר לסמוך. יהושע בן פרחיה אומר שלא לסמוך, נתאי הארבלי אומר לסמוך. יהודה בן טבאי אומר שלא לסמוך, שמעון בן שטח אומר לסמוך. שמעיה אומר לסמוך. אבטליון אומר שלא לסמוך. הלל ומנחם לא נחלקו. יצא מנחם, נכנס שמאי. שמאי אומר שלא לסמוך, הלל אומר לסמוך. הראשונים היו נשיאים, ושניים להם אבות בית דין:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ג

בית שמאי אומרים, מביאין שלמים ואין סומכין עליהם, אבל לא עולות. ובית הלל אומרים, מביאין של. מים ועולות וסומכין עליהם:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ד

עצרת שחל להיות בערב שבת, בית שמאי אומרים, יום טבוח אחר השבת. ובית הלל אומרים, אין יום טבוח (אחר השבת), ומודים שאם חל להיות בשבת, שיום טבוח אחר השבת, ואין כהן גדול מתלבש בכליו, ומתרין בהספד ותענית, שלא לקים דברי האומרין עצרת אחר השבת:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ה

נוטלין לידים לחלין ולמעשר ולתרומה. ולקדש, מטבילין. ולחטאת, אם נטמאו ידיו, נטמא גופו:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ו

הטובל לחלין והחזק לחלין, אסור למעשר. טבל למעשר והחזק למעשר, אסור לתרומה. טבל לתרומה, והחזק לתרומה, אסור לקדש. טבל לקדש והחזק לקדש, אסור לחטאת. טבל לחמור, מותר לקל טבל ולא הוחזק, כאלו לא טבל:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ז

בגדי עם הארץ מדרס לפרושין. בגדי פרושין מדרס לאוכלי תרומה. בגדי אוכלי תרומה מדרס לקדש. בגדי קדש מדרס לחטאת. יוסף בן יועזר היה חסיד שבכהנה, והיתה מטפחתו מדרס לקדש. יוחנן בן גדגדא היה אוכל על טהרת הקדש כל ימיו, והיתה מטפחתו מדרס לחטאת: