הבא
פרשנות

משנה א

בתולה נשאת ליום הרביעי, ואלמנה ליום החמישי. שפעמים בשבת בתי דינין יושבין בעירות, ביום השני וביום החמישי, שאם היה לו טענת בתולים, היה משכים לבית דין:
פרשנות

משנה ב

בתולה, כתבתה מאתים. ואלמנה, מנה. בתולה אלמנה, גרושה, וחלוצה, מן הארוסין, כתבתן מאתים, ויש להן טענת בתולים. הגיורת, והשבויה, והשפחה שנפדו ושנתגירו, ושנשתחררו, פחותות מבנות שלש שנים ויום אחד, כתבתן מאתים, ויש להן טענת בתולים:
פרשנות

משנה ג

הגדול שבא על הקטנה, וקטן שבא על הגדולה, ומכת עץ, כתבתן מאתים, דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים, מכת עץ, כתבתה מנה:
פרשנות

משנה ד

בתולה אלמנה, גרושה, וחלוצה, מן הנשואין, כתבתן מנה, ואין להן טענת בתולים. הגיורת, והשבויה, והשפחה, שנפדו, ושנתגירו, ושנשתחררו, יתרות על בנות שלש שנים ויום אחד, כתבתן מנה, ואין להן טענת בתולין:
פרשנות

משנה ה

האוכל אצל חמיו ביהודה שלא בעדים, אינו יכול לטעון טענת בתולים, מפני שמתיחד עמה. אחת אלמנת ישראל ואחת אלמנת כהן, כתבתן מנה. בית דין של כהנים היו גובין לבתולה ארבע מאות זוז, ולא מחו בידם חכמים:
פרשנות

משנה ו

הנושא את האשה ולא מצא לה בתולים, היא אומרת, משארסתני נאנסתי, ונסתחפה שדך. והלה אומר, לא כי אלא עד שלא ארסתיך, והיה מקחי מקח טעות, רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים, נאמנת. רבי יהושע אומר, לא מפיה אנו חיין, אלא הרי זו בחזקת בעולה עד שלא תתארס, והטעתו, עד שתביא ראיה לדבריה:
פרשנות

משנה ז

היא אומרת מכת עץ אני, והוא אומר, לא כי, אלא דרוסת איש את, רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים, נאמנת. ורבי יהושע אומר, לא מפיה אנו חיין, אלא הרי זו בחזקת דרוסת איש, עד שתביא ראיה לדבריה:
פרשנות

משנה ח

ראוה מדברת עם אחר בשוק אמרו לה מה טיבו של זה. איש פלוני וכהן הוא, רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים, נאמנת. ורבי יהושע אומר, לא מפיה אנו חיין, אלא הרי זו בחזקת בעולה לנתין ולממזר, עד שתביא ראיה לדבריה:
פרשנות

משנה ט

היתה מעברת, ואמרו לה מה טיבו של עבר זה. מאיש פלוני וכהן הוא, רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים, נאמנת. רבי יהושע אומר, לא מפיה אנו חיין, אלא הרי זו בחזקת מעברת לנתין ולממזר, עד שתביא ראיה לדבריה:
פרשנות

משנה י

אמר רבי יוסי, מעשה בתינוקת שירדה למלאות מים מן העין, ונאנסה, אמר רבי יוחנן בן נורי, אם רב אנשי העיר משיאין לכהנה, הרי זו תנשא לכהנה: