לדף הבא הבא
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה א

כל כנויי נזירות כנזירות. האומר אהא, הרי זה נזיר. או אהא נוה, נזיר. נזיק, נזיח, פזיח, הרי זה נזיר. הריני כזה, הריני מסלסל הריני מכלכל, הרי עלי לשלח פרע, הרי זה נזיר. הרי עלי צפרים, רבי מאיר אומר, נזיר. וחכמים אומרים, אינו נזיר:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ב

הריני נזיר מן החרצנים, ומן הזגים, ומן התגלחת, ומן הטמאה, הרי זה נזיר וכל דקדוקי נזירות עליו. הריני כשמשון, כבן מנוח, כבעל דלילה, כמי שעקר דלתות עזה, כמי שנקרו פלשתים את עיניו, הרי זה נזיר שמשון. מה בין נזיר עולם לנזיר שמשון. נזיר עולם, הכביד שערו, מקל בתער ומביא שלש בהמות. ואם נטמא, מביא קרבן טמאה. נזיר שמשון, הכביד שערו, אינו מקל. ואם נטמא אינו מביא קרבן טמאה:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ג

סתם נזירות שלשים יום. אמר הריני נזיר אחת גדולה, הריני נזיר אחת קטנה, אפלו מכאן ועד סוף העולם, נזיר שלשים יום. הריני נזיר ויום אחד, הריני נזיר ושעה אחת, הריני נזיר אחת ומחצה, הרי זה נזיר שתים. הריני נזיר שלשים יום ושעה אחת, נזיר שלשים ואחד יום, שאין נוזרים לשעות:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ד

הריני נזיר כשער ראשי, וכעפר הארץ, וכחול הים, הרי זה נזיר עולם ומגלח אחת לשלשים יום. רבי אומר, אין זה מגלח אחת לשלשים יום. ואיזהו שמגלח אחת לשלשים יום, האומר הרי עלי נזירות כשער ראשי, וכעפר הארץ, וכחול הים:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ה

הריני נזיר מלא הבית או מלא הקפה, בודקין אותו, אם אמר אחת גדולה נזרתי, נזיר שלשים יום. ואם אמר סתם נזרתי, רואין את הקפה כאלו היא מלאה חרדל, ונזיר כל ימיו:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ו

הריני נזיר מכאן עד מקום פלוני, אומדין כמה ימים מכאן עד מקום פלוני, אם פחות משלשים יום, נזיר שלשים יום, ואם לאו, נזיר כמנין הימים:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ז

הריני נזיר כמנין ימות החמה, מונה נזירות כמנין ימות החמה. אמר רבי יהודה, מעשה היה, כיון שהשלים מת: