הקודם לדף הקודם לדף הבא הבא
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה א

ידיעות הטמאה שתים שהן ארבע. נטמא וידע ונעלמה ממנו הטמאה וזכור את הקדש, נעלם ממנו הקדש וזכור את הטמאה, נעלמו ממנו זה וזה, ואכל את הקדש ולא ידע ומשאכל ידע, הרי זה בעולה ויורד. נטמא וידע ונעלמה ממנו טמאה וזכור את המקדש, נעלם ממנו מקדש וזכור את הטמאה, נעלמו ממנו זה וזה ונכנס למקדש ולא ידע ומשיצא ידע, הרי זה בעולה ויורד:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ב

אחד הנכנס לעזרה ואחד הנכנס לתוספת העזרה, שאין מוסיפין על העיר ועל העזרות אלא במלך ונביא ואורים ותמים ובסנהדרין של שבעים ואחד ובשתי תודות ובשיר. ובית דין מהלכין ושתי תודות אחריהם, וכל ישראל אחריהם. הפנימית נאכלת והחיצונה נשרפת. וכל שלא נעשה בכל אלו, הנכנס לשם אין חיבין עליה:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ג

נטמא בעזרה ונעלמה ממנו טמאה, וזכור את המקדש, נעלם ממנו מקדש וזכור לטמאה נעלם ממנו זה וזה, והשתחוה או ששהה בכדי השתחואה, בא לו בארכה, חיב. בקצרה, פטור. זו היא מצות עשה שבמקדש שאין חיבין עליה:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ד

ואיזו היא מצות עשה שבנדה שחיבין עליה, היה משמש עם הטהורה ואמרה לו נטמאתי ופרש מיד, חיב, מפני שיציאתו הנאה לו כביאתו:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ה

רבי אליעזר אומר, (ויקרא ה) השרץ ונעלם ממנו, על העלם שרץ חיב, ואינו חיב על העלם מקדש. רבי עקיבא אומר, ונעלם ממנו והוא טמא, על העלם טמאה חיב, ואינו חיב על העלם מקדש. רבי ישמעאל אומר, ונעלם ונעלם שתי פעמים, לחיב על העלם טמאה ועל העלם מקדש: