לדף הבא הבא
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה א

כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן, כשרים, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה. חוץ מן הפסח ומן החטאת. הפסח בזמנו, והחטאת בכל זמן. רבי אליעזר אומר, אף האשם. הפסח בזמנו, והחטאת והאשם בכל זמן. אמר רבי אליעזר, החטאת באה על חטא, והאשם בא על חטא. מה חטאת פסולה שלא לשמה, אף האשם פסול שלא לשמו:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ב

יוסי בן חוני אומר, הנשחטים לשם פסח ולשם חטאת, פסולים. שמעון אחי עזריה אומר, שחטן לשם גבוה מהן, כשרין. לשם נמוך מהן, פסולים. כיצד, קדשי קדשים ששחטן לשם קדשים קלים, פסולין. קדשים קלים ששחטן לשם קדשי קדשים, כשרין. הבכור והמעשר ששחטן לשם שלמים, כשרין. ושלמים ששחטן לשם בכור, לשם מעשר, פסולין:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ג

הפסח ששחטו בשחרית בארבעה עשר שלא לשמו, רבי יהושע מכשיר כאלו נשחט בשלשה עשר. בן בתירא פוסל כאלו נשחט בין הערבים. אמר שמעון בן עזאי, מקבל אני מפי שבעים ושנים זקן ביום שהושיבו רבי אלעזר בן עזריה בישיבה, שכל הזבחים הנאכלים שנזבחו שלא לשמן, כשרים, אלא שלא עלו לבעלים משום חובה, חוץ מן הפסח ומן החטאת. ולא הוסיף בן עזאי אלא העולה, ולא הודו לו חכמים:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ד

הפסח והחטאת ששחטן שלא לשמן, קבל, והלך, וזרק, שלא לשמן, או לשמן ושלא לשמן, או שלא לשמן ולשמן, פסולים. כיצד לשמן ושלא לשמן, לשם פסח ולשם שלמים. שלא לשמן ולשמן, לשם שלמים ולשם הפסח. שהזבח נפסל בארבעה דברים, בשחיטה ובקבול ובהלוך ובזריקה. רבי שמעון מכשיר בהלוך, שהיה רבי שמעון אומר, אי אפשר שלא בשחיטה ושלא בקבלה ושלא בזריקה, אבל אפשר שלא בהלוך שוחט בצד המזבח וזורק. רבי אליעזר אומר, המהלך במקום שהוא צריך להלך, המחשבה פוסלת. ובמקום שאין צריך להלך, אין המחשבה פוסלת: