הקודם לדף הקודם לדף הבא הבא
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה א

הלוקח עבר פרתו של נכרי, והמוכר לו אף על פי שאינו רשאי, המשתתף לו, והמקבל ממנו, והנותן לו בקבלה, פטור מן הבכורה, שנאמר (במדבר ג), בישראל, אבל לא באחרים. כהנים ולוים חיבין. לא נפטרו מבכור בהמה טהורה, [ ולא נפטרו ] אלא מפדיון הבן ומפטר חמור:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ב

כל הקדשים שקדם מום קבוע להקדשן, ונפדו, חיבים בבכורה ובמתנות, ויוצאין לחלין לגזז ולהעבד, וולדן וחלבן מתר לאחר פדיונן, והשוחטן בחוץ פטור, ואין עושים תמורה, ואם מתו יפדו, חוץ מן הבכור ומן המעשר:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ג

כל שקדם הקדשן את מומן, או מום עובר להקדשן, ולאחר מכאן נולד להם מום קבוע [ ונפדו ], פטורין מן הבכורה ומן המתנות, ואינן יוצאין לחלין לגזז ולהעבד, וולדן וחלבן אסור לאחר פדיונן, והשוחטן בחוץ חיב, ועושין תמורה, ואם מתו יקברו:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ד

המקבל צאן ברזל מן הנכרי, ולדות פטורין, וולדי ולדות חיבין. העמיד ולדות תחת אמותיהם, ולדי ולדות פטורין, וולדי ולדי ולדות חיבין. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אפלו עד עשרה דורות, פטורין, שאחריותן לנכרי:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ה

רחל שילדה כמין עז, ועז שילדה כמין רחל, פטור מן הבכורה. ואם יש בו מקצת סימנין, חיב:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ו

רחל שלא בכרה וילדה שני זכרים ויצאו שני ראשיהן כאחד, רבי יוסי הגלילי אומר, שניהן לכהן. שנאמר (שמות יג), הזכרים לה'. וחכמים אומרים, אי אפשר, אלא אחד לו ואחד לכהן. רבי טרפון אומר, הכהן בורר לו את היפה. רבי עקיבא אומר, משמנים ביניהן, והשני ירעה עד שיסתאב. וחיב במתנות. רבי יוסי פוטר. מת אחד מהן, רבי טרפון אומר, יחלוקו. רבי עקיבא אומר, המוציא מחברו עליו הראיה. זכר ונקבה, אין כאן לכהן כלום:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ז

שתי רחלות שלא בכרו, וילדו שני זכרים, נותן שניהם לכהן. זכר ונקבה, הזכר לכהן. שני זכרים ונקבה, אחד לו ואחד לכהן. רבי טרפון אומר, הכהן בורר לו את היפה. רבי עקיבא אומר, משמנים ביניהן, והשני ירעה עד שיסתאב. וחיב במתנות. רבי יוסי פוטר. מת אחד מהן, רבי טרפון אומר, יחלוקו. רבי עקיבא אומר, המוציא מחברו עליו הראיה. שתי נקבות וזכר, או שני זכרים ושתי נקבות, אין כאן לכהן כלום:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ח

אחת בכרה ואחת שלא בכרה וילדו שני זכרים, אחד לו ואחד לכהן. רבי טרפון אומר, הכהן בורר לו את היפה. רבי עקיבא אומר, משמנין ביניהן, והשני ירעה עד שיסתאב. וחיב במתנות. רבי יוסי פוטר, שהיה רבי יוסי אומר, כל שחליפיו ביד כהן, פטור מן המתנות. רבי מאיר מחיב. מת אחד מהן, רבי טרפון אומר, יחלוקו. רבי עקיבא אומר, המוציא מחברו עליו הראיה. זכר ונקבה, אין כאן לכהן כלום:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ט

יוצא דפן והבא אחריו, רבי טרפון אומר, שניהם ירעו עד שיסתאבו ויאכלו במומן לבעלים. רבי עקיבא אומר, שניהן אינן בכור, הראשון משום שאינו פטר רחם, והשני משום שקדמו אחר: