לדף הבא הבא
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה א

הכל מעריכין, ונערכין, נודרים, ונדרים, כהנים ולוים וישראלים, נשים ועבדים. טמטום ואנדרוגינוס, נודרים ונדרים ומעריכין, אבל לא נערכין, שאינו נערך אלא זכר ודאי ונקבה ודאית. חרש שוטה וקטן, נדרין ונערכין, אבל לא נודרין ולא מעריכין, מפני שאין בהם דעת. פחות מבן חדש, נדר אבל לא נערך:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ב

הנכרי, רבי מאיר אומר נערך אבל לא מעריך. רבי יהודה אומר, מעריך אבל לא נערך. זה וזה מודים, שנודרין ונדרין:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ג

הגוסס, והיוצא להרג, לא נדר ולא נערך. רבי חנינא בן עקביא אומר, נערך, מפני שדמיו קצובין [ אבל אינו נדר, מפני שאין דמיו קצובין ]. רבי יוסי אומר, נודר ומעריך ומקדיש. ואם הזיק, חיב בתשלומין:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ד

האשה שהיא יוצאה להרג, אין ממתינין לה עד שתלד. ישבה על המשבר, ממתינין לה עד שתלד. האשה שנהרגה, נהנין בשערה. בהמה שנהרגה, אסורה בהניה: