לדף הבא הבא
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה א

קדשי קדשים ששחטן בדרום, מועלין בהן. שחטן בדרום וקבל דמן בצפון, בצפון וקבל דמן בדרום, שחטן ביום וזרק בלילה, בלילה וזרק ביום, או ששחטן חוץ לזמנן וחוץ למקומן, מועלין בהן. כלל אמר רבי יהושע, כל שהיה לה שעת התר לכהנים, אין מועלין בה. ושלא היה לה שעת התר לכהנים, מועלין בה. איזו היא שהיה לה שעת התר לכהנים, שלנה, ושנטמאה, ושיצאה. איזו היא שלא היה לה שעת התר לכהנים, שנשחטה חוץ לזמנה, חוץ למקומה, ושקבלו פסולין וזרקו את דמה:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ב

בשר קדשי קדשים שיצא לפני זריקת דמים, רבי אליעזר אומר, מועלין בו, ואין חיבין עליו משום פגול נותר וטמא. רבי עקיבא אומר, אין מועלין בו, אבל חיבין עליו משום פגול נותר וטמא. אמר רבי עקיבא, והרי המפריש חטאתו ואבדה והפריש אחרת תחתיה, ואחר כך נמצאת הראשונה והרי שתיהן עומדות, לא כשם שדמה פוטר את בשרה, כך הוא פוטר את בשר חברתה. ואם פטר דמה את בשר חברתה מן המעילה, דין הוא שיפטור את בשרה:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ג

אמורי קדשים קלים שיצאו לפני זריקת דמים, רבי אליעזר אומר, אין מועלין בהן, ואין חיבין עליהן משום פגול נותר וטמא. רבי עקיבא אומר, מועלין בהן, וחיבין [ עליהן ] משום פגול נותר וטמא:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ד

מעשה דמים בקדשי קדשים, להקל ולהחמיר. ובקדשים קלים, כלן להחמיר. כיצד, קדשי קדשים לפני זריקת דמים, מועלין באמורין ובבשר. לאחר זריקת דמים, מועלים באמורים ואין מועלין בבשר. על זה ועל זה, חיבין משום פגול נותר וטמא. ובקדשים קלים כלן להחמיר כיצד, קדשים [ קלים ] לפני זריקת דמים, אין מועלין לא באמורין ולא בבשר. לאחר זריקת דמים, מועלין באמורין ואין מועלין בבשר. על זה ועל זה, חיבין משום פגול נותר וטמא. נמצא, מעשה דמים בקדשי קדשים, להקל ולהחמיר. ובקדשים קלים, כלו להחמיר: