הקודם לדף הקודם לדף הבא הבא
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה א

חטאת העוף, מועלין בה משהקדשה. נמלקה, הכשרה להפסל בטבול יום ובמחסר כפורים ובלינה. הזה דמה, חיבין עליה משום פגול נותר וטמא, ואין בה מעילה:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ב

עולת העוף, מועלין בה משהקדשה. נמלקה, הכשרה להפסל בטבול יום ובמחסר כפורים ובלינה. מצה דמה, חיבין עליה משום פגול נותר וטמא, ומועלין בה עד שתצא לבית הדשן:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ג

פרים הנשרפין ושעירים הנשרפין, מועלין בהן משהקדשו. נשחטו, הכשרו להפסל בטבול יום ובמחסר כפורים, ובלינה. הזה דמן, חיבין עליהן משום פגול נותר וטמא, ומועלין בהן בבית הדשן עד שיתך הבשר:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ד

העולה מועלין בה משהקדשה. נשחטה, הכשרה להפסל בטבול יום ובמחסר כפורים ובלינה. נזרק דמה, חיבין עליה משום פגול נותר וטמא, ואין מועלין [ בעורה ], אבל מועלין בבשר עד שיצא לבית הדשן:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ה

חטאת ואשם וזבחי שלמי צבור, מועלין בהן משהקדשו. נשחטו, הכשרו להפסל בטבול יום ובמחסר כפורים ובלינה. נזרק דמן, חיבין עליהם משום פגול ונותר וטמא. אין מועלין בבשר, אבל מועלין באמורים עד שיצאו לבית הדשן:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ו

שתי הלחם מועלין בהן משהקדשו. קרמו בתנור, הכשרו להפסל בטבול יום ובמחסר כפורים ולשחוט עליהם את הזבח. נזרק דמן של כבשים, חיבין עליהן משום פגול נותר וטמא, ואין בהן מעילה:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ז

לחם הפנים מועלין בו משהקדש. קרם בתנור, הכשר להפסל בטבול יום ובמחסר כפורים, ולהסדר על גבי השלחן. קרבו הבזיכין, חיבין עליו משום פגול נותר וטמא, ואין בהן מעילה:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ח

המנחות מועלים בהן משהקדשו. קדשו בכלי, הכשרו להפסל בטבול יום ובמחסר כפורים ובלינה. קרב הקמץ, חיבין עליו משום פגול נותר וטמא. ואין מועלין בשירים, אבל מועלים בקמץ, עד שיצא לבית הדשן:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ט

הקמץ, והלבונה, והקטרת, ומנחת כהנים, ומנחת כהן משיח, ומנחת נסכין, מועלין בהן משהקדשו. קדשו בכלי, הכשרו להפסל בטבול יום ובמחסר כפורים ובלינה, וחיבין עליהן משום נותר ומשום טמא, ופגול אין בהן. זה הכלל, כל שיש לו מתירין, אין חיבין עליו משום פגול נותר וטמא, עד שיקרבו מתיריו. וכל שאין לו מתירין, כיון שקדש בכלי, חיבין עליו משום נותר ומשום טמא, ופגול אין בו: