הקודם לדף הקודם לדף הבא הבא
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה א

ראוהו אחיו שירד, והם רצו ובאו, מהרו וקדשו ידיהן ורגליהן מן הכיור, נטלו את המגרפות ואת הצנורות ועלו לראש המזבח. האברין והפדרין שלא נתאכלו מבערב, סונקין אותם לצדדי המזבח. אם אין הצדדין מחזיקין, סודרין אותם בסובב על הכבש:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ב

החלו מעלין באפר על גבי התפוח. ותפוח היה באמצע המזבח, פעמים עליו כשלש מאות כור. וברגלים לא היו מדשנין אותו, מפני שהוא נוי למזבח. מימיו לא נתעצל הכהן מלהוציא את הדשן:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ג

החלו מעלין בגזרין לסדר אש המערכה. וכי כל העצים כשרים למערכה. הין. כל העצים כשרין למערכה, חוץ משל זית ושל גפן. אבל באלו רגילין, במרביות של תאנה ושל אגוז ושל עץ שמן:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ד

סדר המערכה גדולה מזרחה, וחזיתה מזרחה, וראשי הגזרין הפנימים היו נוגעים בתפוח. ורוח היה בין הגזרים שהיו מציתים את האליתא משם:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ה

בררו משם עצי תאנה יפין, לסדר המערכה שניה לקטרת מכנגד קרן מערבית דרומית, משוך מן הקרן כלפי צפון ארבע אמות, בעמד חמש סאים גחלים. ובשבת בעמד שמונת סאין גחלים, ששם היו נותנין שני בזיכי לבונה של לחם הפנים האברים והפדרים שלא נתאכלו מבערב, מחזירין אותן למערכה. הציתו שתי המערכות באש, וירדו ובאו להם ללשכת הגזית: