הקודם לדף הקודם לדף הבא הבא
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה א

קן סתומה שפרח ממנה גוזל לאויר, או שפרח לבין המתות, או שמת אחד מהן, יקח זוג לשני. פרח לבין הקרבות, פסול ופוסל אחד כנגדו, שהגוזל הפורח, פסול ופוסל אחד כנגדו:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ב

כיצד, שתי נשים, לזו שתי קנים ולזו שתי קנים, פרח מזו לזו, פוסל אחד בהליכתו. חזר, פוסל אחד בחזירתו. פרח וחזר, פרח וחזר, לא הפסיד כלום, שאפלו הן מערבות, אין פחות משתים:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ג

לזו אחת, לזו שתים, לזו שלש, לזו ארבע, לזו חמש, לזו שש, לזו שבע, פרח מן הראשונה לשניה, לשלישית, לרביעית, לחמישית, לשישית, לשביעית, חזר, פוסל אחד בהליכתו ואחד בחזירתו. הראשונה והשניה אין להם כלום, השלישית יש לה אחת, הרביעית יש לה שתים, החמישית יש לה שלש, השישית יש לה ארבע, השביעית יש לה שש. פרח וחזר, פוסל אחד בהליכתו, ואחד בחזירתו. השלישית והרביעית אין להם כלום, החמישית יש לה אחת, הששית יש לה שתים, השביעית יש לה חמש. פרח וחזר, פוסל אחד בהליכתו, ואחד בחזירתו, החמישית והששית אין להם כלום, השביעית יש לה ארבע. ויש אומרים, השביעית לא הפסידה כלום. ואם פרח מבין המתות לכלם, הרי כלם ימותו:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ד

קן סתומה וקן מפרשת, פרח מן הסתומה למפרשת, יקח זוג לשני. חזר, או שפרח מן המפרשת ראשון, הרי כלן ימותו:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ה

חטאת מכאן ועולה מכאן וסתומה באמצע, פרח מן האמצע לצדדין, אחד הלך ואחד הלך, לא הפסיד כלום, אלא יאמר, זה שהלך אצל חטאות, חטאת. וזה שהלך אצל עולות, עולה. חזר לאמצע, האמצעיים ימותו, אלו יקרבו חטאות, ואלו יקרבו עולות. חזר [ או שפרח ] מן האמצע לצדדין, הרי כלן ימותו. אין מביאין תורין כנגד בני יונה, ולא בני יונה כנגד תורין. כיצד, האשה שהביאה חטאתה תור, ועולתה בן יונה, תכפול ותביא עולתה תור. עולתה תור, וחטאתה בן יונה, תכפול ותביא עולתה בן יונה. בן עזאי אומר, הולכין אחר הראשון. האשה שהביאה חטאתה ומתה, יביאו היורשין עולתה. עולתה ומתה, לא יביאו היורשין חטאתה: