לדף הבא הבא
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה א

מראות נגעים שנים שהן ארבעה. בהרת עזה כשלג, שניה לה כסיד ההיכל. והשאת כקרום ביצה, שניה לה כצמר לבן, דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים, השאת כצמר לבן, שניה לה כקרום ביצה:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ב

הפתוך שבשלג, כיין המזוג בשלג, הפתוך שבסיד, כדם המזוג בחלב, דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר, אדמדם שבזה ושבזה, כיין המזוג במים, אלא של שלג עזה ושל סיד דהה ממנה:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ג

ארבעה מראות האלו מצטרפין זה עם זה לפטור, ולהחליט, ולהסגיר. להסגיר את העומד בסוף שבוע ראשון. לפטור את העומד בסוף שבוע שני. להחליט את שנולד לו מחיה או שער לבן, בתחלה, בסוף שבוע ראשון, בסוף שבוע שני, לאחר הפטור. להחליט את שנולד לו פשיון, בסוף שבוע ראשון, בסוף שבוע שני, לאחר הפטור. להחליט את ההופך כלו לבן מתוך הפטור. לפטור את ההופך כלו לבן מתוך החלט או מתוך הסגר. אלו מראות נגעים שכל נגעים תלויים בהן:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ד

[ רבי חנינא סגן הכהנים אומר, מראות נגעים ששה עשר ]. רבי דוסא בן הרכינס אומר, מראות נגעים שלשים וששה. עקביא בן מהללאל אומר, שבעים ושנים. רבי חנינא סגן הכהנים אומר, אין רואים את הנגעים בתחלה לאחר השבת, ששבוע שלו חל להיות בשבת. ולא בשני, ששבוע שני שלו חל להיות בשבת. ולא בשלישי לבתים, ששבוע שלישי שלו חל להיות בשבת. רבי עקיבא אומר, לעולם רואים. חל להיות בתוך השבת, מעבירין לאחר השבת. ויש בדבר להקל ולהחמיר:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ה

כיצד להקל, היה בו שער לבן והלך לו שער לבן, היו לבנות והשחירו, אחת לבנה ואחת שחורה והשחירו שתיהן, ארכות והקצירו, אחת ארכה ואחת קצרה והקצירו שתיהן, נסמך השחין לשתיהן או לאחת מהן, הקיף השחין לשתיהן או לאחת מהן, או חלקן השחין ומחית השחין והמכוה ומחית המכוה והבהק, היתה בו מחיה והלכה לה המחיה, היתה מרבעת ונעשית עגלה או ארכה, מבצרת ונעשית מן הצד, מכנסת ונתפזרה, ובא השחין ונכנס בתוכה. הקיפה, חלקה, או מעטה השחין או מחית השחין והמכוה ומחית המכוה והבהק, היה בו פשיון והלך לו פשיון או שהלכה לה האום או שנתמעטה ואין בזה ובזה כגריס, השחין ומחית השחין והמכוה ומחית המכוה והבהק חולקין בין האום לפשיון, הרי אלו להקל:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ו

כיצד להחמיר, לא היה בו שער לבן ונולד לו שער לבן, היו שחורות והלבינו, אחת שחורה ואחת לבנה והלבינו שתיהן, קצרות והאריכו, אחת קצרה ואחת ארכה והאריכו שתיהן, נסמך השחין לשתיהן או לאחת מהן, הקיף השחין את שתיהן או את אחת מהן, או חלקו השחין ומחית השחין והמכוה ומחית המכוה והבהק והלכו להם, לא היתה בו מחיה ונולדה לו מחיה, היתה עגלה או ארכה ונעשית מרבעת, מן הצד ונעשית מבצרת, מפזרת ונתכנסה ובא השחין ונכנס בתוכה, הקיפה, חלקה, או מעטה השחין או מחית השחין והמכוה ומחית המכוה והבהק והלכו להן, לא היה בו פשיון ונולד בו פשיון, השחין ומחית השחין והמכוה ומחית המכוה והבהק חולקין בין האום לפשיון והלכו להן, הרי אלו להחמיר: