לדף הבא הבא
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה א

כל משקה שתחלתו לרצון אף על פי שאין סופו לרצון, או שסופו לרצון אף על פי שאין תחלתו לרצון הרי זה בכי יתן. משקין טמאים מטמאין לרצון ושלא לרצון:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ב

המרעיד את האילן להשיר ממנו אכלין או את הטמאה, אינן בכי יתן. להשיר ממנו משקין, בית שמאי אומרים, היוצאין ואת שבו, בכי יתן. בית הלל אומרים, היוצאין, בכי יתן. ואת שבו, אינן בכי יתן, מפני שהוא מתכון שיצאו מכלו:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ג

המרעיד את האילן ונפל על חברו, או סוכה ונפלה על חברתה, ותחתיהן זרעים או ירקות המחברין לקרקע, בית שמאי אומרים, בכי יתן. בית הלל אומרים, אינן בכי יתן. אמר רבי יהושע משום אבא יוסי חלי קופרי איש טבעון, תמה עצמך אם יש משקה טמא בתורה, עד שיתכון ויתן, שנאמר (ויקרא יא), וכי יתן מים על זרע:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ד

הנוער אגדה של ירק וירדו מצד העליון לתחתון, בית שמאי אומרים, בכי יתן. בית הלל אומרים, אינם בכי יתן. אמרו בית הלל לבית שמאי, והלא הנוער את הקלח, חוששין אנו שמא יצאו מן העלה לעלה. אמרו להן בית שמאי, שהקלח אחד, ואגדה קלחים הרבה. אמרו להם בית הלל, הרי המעלה שק מלא פרות ונתנו על גב הנהר, חוששין אנו שמא ירדו מצד העליון לתחתון. אבל אם העלה שנים ונתנן זה על גב זה, התחתון בכי יתן. רבי יוסי אומר, התחתון טהור:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ה

הממחק את הכרישה, והסוחט שערו בכסותו, רבי יוסי אומר, היוצאין בכי יתן, ואת שבו אינן בכי יתן, מפני שהוא מתכון שיצאו מכלו:
הצג מפרשים הצג מפרשים

משנה ו

הנופח בעדשים לבדקן אם יפות הן, רבי שמעון אומר, אינן בכי יתן. [ וחכמים אומרים, בכי יתן ]. והאוכל שמשמין באצבעו, משקין שעל ידו, רבי שמעון אומר, אינן בכי יתן. וחכמים אומרים, בכי יתן. הטומן פרותיו במים מפני הגנבים, אינן בכי יתן. מעשה באנשי ירושלים שטמנו דבלתן במים מפני הסיקרין, וטהרו להן חכמים. הנותן פרותיו בשבלת הנהר להביאן עמו, אינן בכי יתן: